วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธรรมชาติจำลองจากสวนถาด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธรรมชาติจำลองจากสวนถาด
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์


สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานตัวชี้วัด : มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการช้าพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัด
1.วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน
2. ใช้กระบวนการ การแสดงความคิดเห็นของการทำงานกลุ่ม
3. การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างมีเหตุผล

สาระสำคัญ
การจัดสวนถาด สวนหย่อม และภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีชีวิตชีวาและดูแลรักษาง่าย ผู้จัดต้องมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏี รู้วิธีการจัดละสามารถประปฏิบัติได้จริง ต้องรู้วิธีการจัดสวนให้เกิดความสวยงาม ได้แก่ การนำความงามของพืชพรรณกับความงาม ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้จัดสวนมาประกอบกัน ถูกต้องเหมาะสมตามสาระเรื่องราวจะทำให้ความงามของสวนปรากฏขึ้นมาเอง เพราะการจัดภูมิทัศน์ และการจัดสวนหย่อมจะต้องใช้ต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์จริง ซึ่งมีขนาดใหญ่ ฉะนั้นการเรียนวิชาการจัดสวน จึงเริ่มต้นด้วยการเรียน วิชาการจัดสวนถาด เพราะการฝึกจัดสวนถาดทำได้สะดวกกว่าการฝึกจัด ภูมิทัศน์และสวนหย่อม เนื่องจากต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ฝึกจัดสวนถาดมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา หาง่าย และราคาถูก จึงสะดวกต่อการฝึกจัดวางองค์ประกอบ ของสวนถาดให้เกิดความสวยงาม สะดวกต่อการฝึกซ้ำเพื่อให้เกิดความชำนาญ เมื่อมีความรู้และความเข้าใจ และความชำนาญในการจัดสวนถาด จึงเป็นการง่ายต่อการจัดสวนหย่อม และภูมิทัศน์ เพราะหลักวิชาการที่นำมาใช้จัดสวนถาด สวนหย่อม และการจัดภูมิทัศน์ ต่างใช้หลักวิชาการเดียวกัน จะต่างกันบ้างในเรื่องของ รายละเอียดเท่านั้นฉะนั้นความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดสวนถาด จึงเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของการจัดสวนหย่อมและการจัดภูมิทัศน์

สาระการเรียนรู้
1.ความชำนาญในการจัดสวนถาด
2.วิธีการจัดสวนให้เกิดความสวยงาม
3.รูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้นำมาจัดสวนถาด
4.ฝึกจัดวางองค์ประกอบของสวนถาดให้เกิดความสวยงาม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการออกแบบสวนถาดตามรูปแบบที่ต้องการ
2. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. เลือกใช้อุปกรณ์การจัดสวนถาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน
1.ใฝ่เรียนรู้และตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง
2.มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม
3.รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชิ้นงาน / ภาระงาน
1.แบ่งกลุ่มกันจัดสวนถาด 3 กลุ่ม
1.1สวนถาด 1 อัน/กลุ่ม
2.ทำแบบฝึกหัดเรื่องการจัดสวนถาด

การวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
1.1 การเอาใจใส่ต่อการเรียน
1.2 ความกระตือรือร้นในการทำงาน
1.3 ความเอาใจใส่ต่อชิ้นงาน
1.4 การออกแบบชิ้นงานที่จะทำ
2.การตรวจสอบ
2.1 ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
2.2 ความสวยงานของชิ้นงาน
2.3 ความถูกต้องของชิ้นงาน พร้อมองค์ประกอบต่างๆ
2.4 ความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมการเรียนรู้
1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ครูจะเป็นคนอธิบายให้เด็กนักเรียนฟังเรื่องการจัดสวนถาด ว่าการจัดสวนถาดนั้นสามารถจัดอย่างไร และสวนถาดคืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กคิดตามแล้วจะสามารถเห็นภาพตามได้
2.ขั้นการเรียนรู้
ขั้นนี้จะเริ่มสอนเนื้อหาอย่างเน้นๆ โดยจะเริ่มเจาะเนื้อหาลึกลงไปถึงองค์ประกอบต่างๆของสวนถาด

3.ขั้นปฏิบัติงาน
ให้นักเรียนหัดจัดสวนถาดด้วยตนเอง โดยให้แบ่งกลุ่มกันเป็น 3 กลุ่มๆละ 5 คน โดยให้นักเรียนผึกจัดสวนถาด 1 ถาด/กลุ่ม
4.ขั้นสรุปผลการเรียน
สรุปผลการเรียนรู้ของเด็กจากผลงานที่เด็กทำ ตามเกณฑ์การทำงานที่เราได้กำหนดไว้ว่า จะให้คะแนนลักษณะสวนถาดที่มีองค์ประกอบครบถ้วนเท่านั้นที่จะได้คะแนนเต็ม รวมทั้งดูความสวยงามต่างๆของสวนถาดด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น